Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Գործնական աշխատանք Թեման՝<>

Փորձ  1.   Ցինկի  քլորիդի (կամ  սուլֆատի) ստացումը` տեղակալման  ռեակցիայի   օգնությամբ` ցինկի  և  աղաթթվի  (կամ  նոսր  ծծմբական  թթվի)   փոխազդեցությամբ: Գրեք  Ձեր  կողմից  իրականացրած  ռեակցիայի  հավասարումը  և  որոշեք  ռեակցիայի  հետևանքով  ստացված  աղի  զանգվածը (գ), եթե  փորձի  համար  վերցրել  եք  6,5 գ  մետաղ: Փորձ  2.   Իրականացրեք   չեզոքացման  ռեակցիա   նատրիումի  հիդրօքսիդի  և  աղաթթվի  միջև: Գրեք  համապատասխան  ռեակցիայի  հավասարումը և  որոշեք  ռեակցիայի  հետևանքով Продолжить чтение «Գործնական աշխատանք Թեման՝<>»

Լաբորատոր աշխատանք 14․11․2019

Օքսիդների ստացումը և հատկությունները. Հիմնային օքսիդի ստացումը և հատկությունները` Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—› Մետաղ—›հիմնային օքսիդ—›հիմք—›աղ Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu գրեք բոլոր ռեակցիաների հավասարումները, նշելով ռեակցիաների տեսակները, դասակարգեք բոլոր նյութերը և անվանեք Առանձնացրեք վերօքս ռեակցիաները և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով Գրեք իոնափոխանակման ռեակցիաների հավասարումների լրիվ և կրճատ ձևերը: Փորձ 1.հիմնային օքսիդ մագնեզիումը օդում այրելով:Mg+O2=MgO2+Q Փորձ 2.մագնեզիումը հիմքի՝մագնեզիումի հիդրօքսիդը ջրումПродолжить чтение «Լաբորատոր աշխատանք 14․11․2019»